Како да тргувате на берза

Прашањето како да тргувате на берза подразбира процедура на тргување на берза, каде акционерите дел од својата своина или целокупната своина во акции ја претвораат во пари. За да ги претвори своите пари во харии

како-да-тргувате-на-берзаПрашањето како да тргувате на берза подразбира процедура на тргување на берза, каде акционерите дел од својата своина или целокупната своина во акции ја претвораат во пари. За да ги претвори своите пари во харии од вредност потребно е исто така, акционерот да биде упатен во процедурата, односно – како да тргува со берза. Секако, тоа пред се подразбира секој акционер да знае од кого може да добие стручна помош, на кој и како треба да му постави налог за тргување и многу повеќе од тоа. Како да се тргува берза, подразбира познавање основни елементи, како што се: видот на хартијата од вредност кои се застапуваат на берза, пазарната цена на акциите, начинот на кој се извршуваат налозите за купување и продавање на акции, колку чини тоа и под кој данок подлега, како и други поединости. Едноставен одговор на сите овие прашања се содржи во чинот на потпишување на договор за извршување работа посредување на некој од брокерско – дилерските друштва кои клиентот самостално ги одбира. Практично, кога клиентот ќе одбере брокер и потпише договор со него, брокерот добива овластување за отворање и водење на сопственичка сметка на хартии од вредност, односно, овластување за работа посредување во областа хартии од вредност. На тој начин двоумењето на акционерите за тоа како да се тргува на берза во пракса е потполно решена. Бидеќи секој брокер е обврзан да ги информира клиентите за начинот на работа и парарот на хартии од вредност, секој клиент има можност со посредство на брокерот да се запознае со процедурата како да тргува на берза. Меѓутоа, во многуте информации со кои располага брокерско – дилерското друштво за клиентите се релевантни само оние информации кои се во склад со степенот на знаење на клиентот за работење со хартии од вредност. Сите останати информации кои се однесуваат на правата и обврските на клиентот и брокерот се еднакво достапни, со тоа што треба да се има во обзир дека, како да се тргува на берза може да има и индивидуално својство, а во зависност од образванието и социјално друштвените особини на самиот клиент. Во секој случај, процедурата која се однесува на прашањето како да се тргува на берза започнува со дефиниран договор помеѓу клиентот и избраниот брокер, со отворање на сметка и испоставување на налог за тргување. Односот на клиентот со брокерот понатаму се одвива со размена на информации во рамките на процедурата на тргување на берза.

Во рамките на процедурата и начинот на кој се одвива берзанското работење, за сите заинтересирани клиенти кои се прашуваат како се тргува на берза, потребно е да се нагласи дека вообичаената процедура подразбира инвестициони совети. Поточно, инвестиционото советување ги преминува оквирите од општи и основни информации за тргување на берза. За брокерско – дилерското друштво да им овозможува на клиентите инвестициони советувања, треба да се има посебна лиценца, која ја дава комисијата за хартии од вредност, односно брокерот да е лиценциран за извршување на таков вид на работа. Во секој случај, за клиентот е најважно брокерот да му достави информации за последните пазарни промени на хартијата од вредност која го интересира, како и информација за дозволената ценовна одстапка за наредното тргување, што представвува зона на флуктуација која го штити пазарот од нагли скокови и падови на цените. Општо доколку се зборува за берзанското работење важни насоки, како што се вид на дозволи кои ги поседуваат брокерите, кадровската структура на брокерско-дилерските друштва, лични способости и афинитети на клиентите во поединечна смисла и слично, а во склад со законската регулатива, битно влијаат на воспоставување на процедурата – како да се тргува на берза.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *