како-се-одвива-тргувањето-со-акции

Како се одвива тргувањето со акции

Тргувањето со акции се одвива во склад со Законот за стопански друштва кој покрај другото го уредува правото и положбата на сопственикот и сопственоста на акциите. Со овај закон се дефинирани и основните информации за

Дознајте повеќе