како-да-тргувате-на-берза

Како да тргувате на берза

Прашањето како да тргувате на берза подразбира процедура на тргување на берза, каде акционерите дел од својата своина или целокупната своина во акции ја претвораат во пари. За да ги претвори своите пари во харии

Дознајте повеќе
како-се-следи-состојбата-на-берза

Како се следи состојбата на берза

Тргувањето на берза побарува перманенто да се следи состојбата на берза, односно, сите информации кои се поврзани со промена на берзанскиот пазар, подеднакво се важни и за тие кои продаваат и за тие кои купуваат

Дознајте повеќе
цената-на-бакарот-на-берзата

Цената на бакарот на берзата и нејзиното влијание на пазарот на валути

Во анализите на движењето на цената на меѓународниот пазар, цената на бакарот на берзата многу често зема значајно место и интерес на инвеститорите. Тоа е последица на големата поврзаност на бакарот како роба, со растот

Дознајте повеќе
профитабилен-бизнис-вложување-на-берза

Профитабилен бизнис – вложување на берза

Современиот начин на живот и на работење ни донесе и нова појмовна терминологија во секојдневната комуникација и во работата: вложување на берза, берзанско работење, берзански посредник, боркерски куќи, форекс тргување и сл. Освен тоа актуелните

Дознајте повеќе