Како се следи состојбата на берза

Тргувањето на берза побарува перманенто да се следи состојбата на берза, односно, сите информации кои се поврзани со промена на берзанскиот пазар, подеднакво се важни и за тие кои продаваат и за тие кои купуваат

како-се-следи-состојбата-на-берзаТргувањето на берза побарува перманенто да се следи состојбата на берза, односно, сите информации кои се поврзани со промена на берзанскиот пазар, подеднакво се важни и за тие кои продаваат и за тие кои купуваат акции. Тоа се постигнува со помош на информациониот систем кој е единствен и дефиниран спрема побарувањата кои подразбираат доверливост на компјутерската техника, мрежната опрема, оперативниот систем, прогамата и алатот за управување со базата на податоци. Добар пример за тоа е секако Македонската берза, информациониот систем на Македонската берза, кој го следи развојот на светските информациони системи. Инаку, интернет презентацијата на светските берзи, од ден на ден доживува иновативни промени во споредба со развојот на информатичките и компјутерски технологии. Овие информациони системи се високо професионално специјализирани за прикажување на податоци за тргувањето и креирани се спрема потребите на крајните корисници, а основната намера е следење на случувањата на состојбата на берзите во реално време. Практично, системот е на услуга на сите оние кои имаат потреба за постојан увид во состојбата на берзите во цел на донесување на своите инвестициони одлуки. На тој начин информациониот систем станал комплексна институција која ја сочинуваат компатибилни мали системи за пружање на информации како што се, wеб системите, sms сервисите, sms пораките и sms плаќањето. Посебна погодност за оние кои сакаат да ја следат состојбата на берзата преку своите мобилни телефони и лаптоповите овозможено е со специјална метода преку канал за едноставно превземање на податоци и нивно читање во посебен наменски програм. Најчести податоци кои на овај начин се емитуваат на корисничките сервисни станици се однесуваат најмногу на дневните промени на берзата на дневни извештаји, вести, индекси на акции и слично.

Со примената на далечинско тргување на сите брокерски куќи им е овозможено да користат информационен систем на берзата, така што при тргувањето им користи што во секој момент ги следат податоците и тоа што се случува на берза. Тргувањето и пристапот до важни информации се организирани на доста едноставен начин, секако, со обезбедена заштита во комуникацијата почитувајќи светски стандарди. Добар пример е Fortrade, водечкиот брокер во регионот, кој на клиентите им нуди професионална платформа за тргување и воедно следење на информациите со поддршка во тргувањето со индекси на акции на меѓународните компанији. Единствената платформа на клиентите им овозможува можност за тргување со сите инвестициони инструменти со константен увид во состојбата на берзата. Покрај тоа, дневни анализи на пазарот, важни вести, сигнали за продажба и купување и други значајни информации со брз проток на податоци, сите заедно прават добар амбиент за профитабилен бизнис. Доверливост и квалитет на информациониот систем со кој се следи состојбата на берзата се огледува во постојаните адекватни апликативно – софтверски решенија за системите за електрнско тргување, можност за експертивни вградувања на нови верзии на аликации за клиентите, флексибилност во ценењето на модерните стандарди на информационите технологији и сл. Инаку, основни модули на информационите системи со кои се следи состојбата на берзата се информирање, тргување, контрола, и други бизнис работилници, како што се фактурирање, процесирање на дукументација и др. Обично се практикува издвоено информирање како независен модел кој им е достапен на разни корисници заинтересирани да ја следат состојбата на берзата. Програмскиот модул на информационен домен се состои од системи за идно информирање (реално време), статистички информациони системи и публикационен систем за информирање. Заблагодарувајќи на тоа, сите актуелни вести и информации за издавачите на хартии од вредност и тргување на берза се најдуваат на сајтот на берзата, што практично овозможува секој момет да може да се следи состојбата на берзата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *